Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 lit. b i c oraz § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Dopuszcza się możliwość wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., jedynie jako narzędzia wspomagającego prace: obwodowych komisji wyborczych, gmin, okręgowych komisji wyborczych oraz Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2. Wykorzystanie techniki elektronicznej nie zastępuje tradycyjnego, dotychczasowego ręcznego liczenia głosów przez obwodowe komisje wyborcze oraz konieczności porównania danych zawartych w systemie z dostarczonym protokołem głosowania w obwodzie przez okręgowe komisje wyborcze.

§ 2. 1. Warunkiem korzystania przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

2. W przypadkach określonych w odrębnych uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej dopuszczalne jest korzystanie z arkusza kalkulacyjnego dostarczonego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3. 1. System informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) umożliwia:

1)   wprowadzenie i przechowywanie danych o terytorialnym zasięgu działania okręgowych komisji wyborczych;

2)   wprowadzenie przez urzędy gmin i przechowywanie danych o obwodach głosowania;

3)   wprowadzenie przez urzędy gmin i przechowywanie danych o liczbie mieszkańców, o liczbie wyborców, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, o liczbie wysłanych pakietów wyborczych oraz o liczbie osób dopisanych i skreślonych ze spisu wyborców;

4)   przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania;

5)   druk szablonu protokołu głosowania dla właściwej obwodowej komisji wyborczej;

6)   wprowadzenie wszystkich danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie oraz przechowywanie tych danych;

7)   wsparcie sprawdzenia pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

8)   sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu głosowania w obwodzie z ewentualnym raportem ostrzeżeń oraz zestawienia błędów, ułatwiającego sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

9)   zapisanie danych z protokołu w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych;

10) przekazanie z obwodowej komisji wyborczej do właściwej terytorialnie okręgowej komisji wyborczej, za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie, danych o wynikach głosowania w obwodzie;

11) weryfikację oraz zatwierdzenie przez okręgową komisję wyborczą zgodności danych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z protokołem głosowania przekazanym przez obwodową komisję wyborczą;

12) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach z właściwości terytorialnej okręgowej komisji wyborczej;

13) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach.

2. System informatyczny zapewnia Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane z protokołów głosowania w obwodzie, wprowadzone do systemu informatycznego.

3. System informatyczny zapewnia przesyłanie danych obejmujących wyniki głosowania, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4. Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Szef Krajowego Biura Wyborczego.

§ 5. 1. Obsługę okręgowej komisji wyborczej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego zapewnia dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego przy pomocy pełnomocnika ds. informatyki właściwej okręgowej komisji wyborczej, podporządkowanego przewodniczącemu okręgowej komisji wyborczej.

2. W skład zespołu informatycznego okręgowej komisji wyborczej, oprócz pełnomocnika ds. informatyki mogą, w zależności od potrzeb, wchodzić inne osoby, zatrudnione przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 6. 1. Obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania systemu informatycznego oraz udostępnienia niezbędnego sprzętu teleinformatycznego zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach wyborczych zadań zleconych gminie, powołując w tym celu operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji, jak też pełnomocników okręgowej komisji wyborczej w gminie.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach wyborczych zadań zleconych gminie, zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu teleinformatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie.

§ 7. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:

1) Szef Krajowego Biura Wyborczego – w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej;

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego po porozumieniu z przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej – w odniesieniu do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej oraz innych osób stanowiących zespół informatyczny okręgowej komisji wyborczej;

3) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego po porozumieniu z przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej – w odniesieniu do pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w gminach;

4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) po porozumieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego – w odniesieniu do koordynatora gminnego oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

§ 8. Przepisy uchwały stosuje się także w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl