Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 307 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r., zgodnie z treścią zawartą w załączniku do uchwały.

2. Karty do głosowania drukuje się zgodnie z parametrami wynikającymi z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 154).

3. Karty do głosowania drukuje się w nakładzie wynikającym z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 151).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

 [1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl