Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tryb i sposób przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2. Przepisy uchwały stosuje się w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Hermeliński
[1])    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Hermeliński

 

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

 Tryb i sposób przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 1.         1.     Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju, zwane dalej „danymi”.
 2.         2.     Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie liczby osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez obwodową komisję wyborczą w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu” oraz adnotacjami o wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego (należy zwrócić uwagę, że przy ustalaniu wyników głosowania po jego zakończeniu liczby adnotacji o wysłaniu pakietu wyborczego nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby osób, którym wydano karty do głosowania).

W ponownym głosowaniu liczbę uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców po jego aktualizacji, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w dniu ponownego głosowania.

 1.         3.     Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania przekazują dane dwukrotnie — według stanu na godzinę: 1200 i 1700, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”.
 2.         4.     Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem systemu informatycznego, w przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza zarządziła jego stosowanie.
 3.         5.     W przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborca nie zarządziła stosowania systemu informatycznego oraz w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego obwodowe komisje wyborcze przekazują dane za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez okręgowe komisje wyborcze, upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „pełnomocnikami”.
 4.         6.     Okręgowe komisje wyborcze zobowiązane są do przekazania każdej obwodowej komisji wyborczej informacji, o której mowa w pkt 7, oraz do szczegółowego omówienia na szkoleniach obwodowych komisji wyborczych trybu i sposobu przekazywania danych.
 5.         7.     Informacja, którą otrzyma każda obwodowa komisja wyborcza, powinna zawierać:

1)       opis sposobu przekazywania danych z obwodowej komisji wyborczej do systemu informatycznego albo — w przypadku niekorzystania z systemu informatycznego — pełnomocnikowi;

2)       imię i nazwisko pełnomocnika i jego numer telefonu;

3)       wskazanie godziny, do której dane są przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 1230 i 1730);

4)       numer telefonu do okręgowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji w sytuacjach awaryjnych;

5)       przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii telefonicznej.

 1.         8.     Pełnomocnik otrzymuje wykaz obwodowych komisji wyborczych ze wskazaniem przy każdej komisji:

1)       nazwy gminy;

2)       numeru obwodu,

3)       adresu komisji,

4)       imienia i nazwiska przewodniczącego komisji,

5)       numeru telefonu.

 1.         9.     Do godziny 1100 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z obwodowymi komisjami wyborczymi, w celu potwierdzenia gotowości do wprowadzenia danych do systemu informatycznego lub podania ich telefonicznie oraz w celu potwierdzenia poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. W razie trudności z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz okręgową komisję wyborczą.
 2.    10.     Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.
 3.    11.     Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i wprowadzają je do systemu informatycznego lub, w przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego oraz w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego, podają je telefonicznie pełnomocnikowi.
 4.    12.     Dane przekazywane telefonicznie przez obwodowe komisje wyborcze pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść:

1)       nazwa gminy;

2)       numer obwodu;

3)       adres obwodowej komisji wyborczej;

4)       imię i nazwisko przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

5)       liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”;

6)       liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.

 1.    13.     Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), w razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.
 2.    14.     Przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 1230 i 1730). Jeśli w tym czasie nie zostaną podane dane przez którąś z obwodowych komisji wyborczych, pełnomocnik powinien ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z obwodowej komisji wyborczej nie byłoby możliwe do godziny 1240 a następnie do godziny 1740, dane z tej obwodowej komisji wyborczej nie będą uwzględniane.
 3.    15.     Pełnomocnik na bieżąco kontroluje poprawność danych podanych przez obwodowe komisje wyborcze i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się telefonicznie z komisją obwodową w celu poprawienia danych.
 4.    16.     W przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza zarządziła stosowanie systemu informatycznego okręgowa komisja wyborcza za pośrednictwem osoby przez nią wyznaczonej na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność danych wprowadzanych przez obwodowe komisje wyborcze i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z pełnomocnikiem w celu poprawienia wprowadzonych danych.
 5.    17.     Przekazywanie danych przez pełnomocników do okręgowej komisji wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, w przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza zarządziła jego stosowanie.
 6.    18.     W celu umożliwienia przekazania otrzymanych danych pełnomocnik musi być wyposażony w komputer z dostępem do sieci publicznej oraz login i hasło uprawniające do dostępu do systemu informatycznego.
 7.    19.     W przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego oraz w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego przez pełnomocnika, przekazuje on dane wykorzystując arkusz kalkulacyjny dostarczony przez Państwową Komisję Wyborczą, zawierający wyłącznie informacje określone w pkt 12 ppkt 1, 2, 5 i 6, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez okręgową komisję wyborczą.
 8.    20.     W przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego oraz w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego oraz poczty elektronicznej pełnomocnik dane zbiorcze przekazuje telefonicznie osobie wyznaczonej przez okręgową komisję wyborczą. Dane przekazuje się w następującej kolejności:

1)       nazwa gminy;

2)       imię i nazwisko pełnomocnika;

3)       liczba obwodów z których uzyskano dane, w formie „liczba obwodów dziewiętnaście, powtarzam: dziewiętnaście”;

4)       suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach — w formie jak w pkt 12 ppkt 5;

5)       suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach — w formie jak w pkt 12 ppkt 6.

 1.    21.     Osoby przyjmujące telefonicznie dane w siedzibie okręgowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusz kalkulacyjny do wpisania tych danych. Dane przekazane telefonicznie są rejestrowane w systemie informatycznym lub w arkuszu kalkulacyjnym.
 2.    22.     Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 1250 a następnie godzinę1750. Jeśli w tym terminie okręgowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu elektronicznego, osoba upoważniona przez komisję powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.
 3.    23.     Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 1255 i 1755 okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania otrzymanych danych. Dane te przekazuje do Państwowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem systemu informatycznego lub, w przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego albo w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego, w postaci arkusza kalkulacyjnego dostarczonego przez Państwową Komisję Wyborczą, zawierającego dane określone w pkt 20 ppkt 1, 3, 4 i 5 oraz informację o liczbie obwodów ogółem na obszarze właściwości danej okręgowej komisji wyborczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Państwową KomisjęWyborczą, nie później niż o godzinie 1300 i 1800.


[1])    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl