Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

M.P. z 2015 r., poz. 153

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

(M.P. z dnia 4 lutego 2015 r.)

Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów.

2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

3. Nazwiska i imię (imiona) kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X" oznaczającego głos oddany na danego kandydata.

4. Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. W przypadku ponownego głosowania karta do głosowania drukowana jest na papierze formatu A5.

2. W przypadku braku możliwości sporządzenia karty do głosowania w formacie A5 dopuszczalne jest sporządzenie karty w formacie A4.

3. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

4. Przepisy § 1 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

5. Wzór karty do głosowania w ponownym głosowaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl