Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

M.P. z 2015 r., poz. 159

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

(M.P. z dnia 6 lutego 2015 r.)

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzory następujących protokołów stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.:

1)   protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przez obwodowe komisje wyborcze, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)   protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzanego przez okręgowe komisje wyborcze, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3)   protokołu o wynikach głosowania, sporządzanego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, stosuje się również w ponownym głosowaniu, umieszczając w prawym górnym rogu protokołu wyraz "PONOWNE".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl