Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

M.P. z 2015 r., poz. 154

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

(M.P. z dnia 4 lutego 2015 r.)

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.:

1)   drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów;

2)   drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2;

3)   w prawym górnym rogu ma ścięty prawy górny róg.

2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

3. Nazwiska i imię (imiona) kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X" oznaczającego głos oddany na danego kandydata.

4. Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. W przypadku ponownego głosowania karta do głosowania drukowana jest na papierze formatu A5.

2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

3. Przepisy § 1 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

4. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w ponownym głosowaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę", w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;

2)   sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;

3)   ma ścięty górny prawy narożnik, w celu poinformowania o prawym dalszym narożniku nakładki.

2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".

3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille'a.

4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 15 kratek.

5. U dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki.

6. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu sporządzana jest w formacie A5.

2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".

3. Na nakładce na kartę wycięte są 2 kratki.

4. Przepisy § 3 ust. 1, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl