Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

M.P. z 2015 r., poz. 255

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

(M.P. z dnia 5 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 310 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Konsul, po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców, najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą Nr 21 w Warszawie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 153).

2. Na sporządzonej przez konsula karcie do głosowania w miejscu przeznaczonym na pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

§ 2. Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 151).

§ 4. W przypadku ponownego głosowania przepisy uchwały stosuje się odpowiednio, z tym że konsul sporządza karty do głosowania najpóźniej w 9 dniu przed dniem ponownego głosowania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl