Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

M.P. z 2015 r., poz. 252

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

(M.P. z dnia 5 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 310 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Armatorzy, niezwłocznie po ustaleniu przez kapitanów statków liczby wyborców ujętych w spisach, zapewniają dostarczenie do obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich kart do głosowania, wydrukowanych i przekazanych przez okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora.

§ 2. 1. Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów kapitanowi statku nie zostaną doręczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, kapitan statku sporządza je w brzmieniu przekazanym przez komisję, o której mowa w § 1, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 153).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie, w miejscu przeznaczonym na pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej, drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.

§ 3. Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 151).

§ 5. W przypadku ponownego głosowania przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl