Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

M.P. z 2015 r., poz. 151

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

(M.P. z dnia 4 lutego 2015 r.)

Na podstawie art. 161 § 1 w związku z art. 307 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne dotyczące druku kart do głosowania oraz wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych dotyczące dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wytyczne mają odpowiednie zastosowanie w ponownym głosowaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DRUKU KART DO GŁOSOWANIA ORAZ WYTYCZNE DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE DOSTARCZENIA KART DO GŁOSOWANIA WRAZ Z NAKŁADKAMI NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYMI W ALFABECIE BRAILLE'A OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM UTWORZONYM W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2015 R.

1.   Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 307 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podejmie uchwałę w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a Krajowe Biuro Wyborcze zleci druk kart do głosowania i ich zapakowanie dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych.

2.   Druk kart do głosowania powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności i kontroli jego wykonania.

3.   Ustala się następujące zasady kontroli druku kart do głosowania:

1)   korektę składu karty do głosowania prowadzą w drukarni dwa niezależnie od siebie działające zespoły pracowników wyznaczonych przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Stwierdzone ewentualne błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują kierownikowi drukarni. Po usunięciu błędów zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie treści karty ustalonej przez Państwową Komisję Wyborczą;

2)   ostatecznej kontroli jakości i poprawności składu kart do głosowania dokonują dwaj wyznaczeni członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, którzy informują szefa Krajowego Biura Wyborczego, że można uruchomić druk ustalonego nakładu karty, i podpisują kartę do druku, podając datę, imię i nazwisko. Odbitka karty skierowanej do druku jest przechowywana w aktach Krajowego Biura Wyborczego;

3)   po wydrukowaniu kart do głosowania wyznaczeni członkowie Państwowej Komisji Wyborczej sprawdzają treść karty z odbitką tej karty uruchamiającej druk i sporządzają notatkę z tej czynności, która pozostaje w aktach Krajowego Biura Wyborczego.

4.   Wydrukowane karty do głosowania należy zapakować w następujący sposób:

1)   nakład kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według okręgowych komisji wyborczych;

2)   na paczkach kart do głosowania należy odpowiednio wpisać:

"Wybory Prezydenta RP

Okręg wyborczy nr ......., siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej ..............................

Obwód głosowania nr .......... w ..................................... gmina ....................................

Liczba kart do głosowania ......................................".

Przed zapakowaniem należy sprawdzić, czy karty do głosowania dotyczą właściwego okręgu wyborczego, czy nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem;

3)   rezerwę nakładu kart do głosowania należy zapakować w oddzielne paczki. Paczki te powinny być odpowiednio oznakowane:

"Rezerwa kart do głosowania

Wybory Prezydenta RP

Okręg wyborczy nr ......., siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej ..............................

gmina ......................................................................

Liczba kart do głosowania ......................................".

5.   Karty będą wydrukowane w nakładzie odpowiadającym 90% liczby uprawnionych do głosowania, z czego 85% nakładu należy dostarczyć poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym, a 5% nakładu zatrzymać jako rezerwę zdeponowaną u wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do wykorzystania według dyspozycji właściwej okręgowej komisji wyborczej.

6.   Pełny nakład kart do głosowania, odpowiadający liczbie wyborców, należy dostarczyć do obwodowych komisji wyborczych utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

7.   Nakład kart do głosowania przeznaczonych do przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym ustala się według informacji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o wyborcach, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego. Nakład tych kart jest częścią nakładu, o którym mowa w pkt 5.

8.   Odbiór od wykonawcy paczek z kartami do głosowania przeznaczonymi dla obwodowych komisji wyborczych oraz paczek z kartami do głosowania stanowiącymi rezerwę dla gmin i miast położonych na obszarze objętym właściwością poszczególnych okręgowych komisji wyborczych nastąpi w punktach odbioru, którymi będą pomieszczenia przygotowane i wskazane przez dyrektorów właściwych delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

9.   Karty do głosowania należy przechowywać w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Zaleca się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.

10. Odbioru paczek z kartami do głosowania od wykonawcy dokona pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej.

11. Odbiór paczek z kartami do głosowania powinien odbywać się za pokwitowaniem, po uprzednim sprawdzeniu liczby i oznakowania paczek dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych i paczek z rezerwą kart dla gmin i miast.

12. W celu wykluczenia pomyłek czynności związane z odbiorem paczek z kartami do głosowania powinny być przeprowadzone z najwyższą starannością, przez sprawdzenie z wcześniej przygotowanym wykazem obwodów, czy paczki zostały przygotowane dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych i czy są prawidłowo oznakowane.

13. Odbiór od wykonawcy kart do głosowania, z uwagi na konieczność sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym, powinien nastąpić nie później niż na 12 dni przed dniem wyborów.

14. Nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a, zwane dalej "nakładkami", zostaną dostarczone do delegatury Krajowego Biura Wyborczego przez ich wykonawcę, wyłonionego przez Komisję Przetargową w Krajowym Biurze Wyborczym w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie nakładek, nie później niż na 25 dni przed dniem wyborów.

15. Liczbę nakładek ustala się w liczbie 10 sztuk dla każdej delegatury, która na podstawie informacji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o liczbie wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego przy użyciu nakładek (art. 53b § 1 i 7 Kodeksu wyborczego), przekaże urzędowi gminy w celu przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym.

16. Dla każdego lokalu wyborczego przeznacza się 1 egzemplarz nakładki.

17. Karty i nakładki do pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym muszą zostać doręczone za pokwitowaniem wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) nie później niż na 11 dni przed dniem wyborów. Na kartach do głosowania przeznaczonych do sporządzenia pakietów wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) umieszcza odcisk pieczęci właściwej obwodowej komisji wyborczej.

18. Okręgowa komisja wyborcza ustali szczegółowy plan przekazania pozostałego nakładu kart do głosowania wraz z nakładkami obwodowym komisjom wyborczym. W przyjętym we współdziałaniu z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) harmonogramie dostarczenia kart do głosowania i nakładek do gmin i miast, a następnie do obwodowych komisji wyborczych okręgowa komisja wyborcza ustali sposób i terminy odbioru kart do głosowania i nakładek przez osoby upoważnione przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz terminy przekazania kart do głosowania i nakładek poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym. O przyjętych ustaleniach należy powiadomić obwodowe komisje wyborcze.

19. Odbiór paczek z kartami do głosowania dostarczonych do gminy (miasta) powinien odbywać się za pokwitowaniem i po uprzednim ponownym sprawdzeniu, czy paczki przekazano dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych wraz z rezerwą przechowywaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

20. Zaleca się, by przekazanie kart do głosowania i nakładek obwodowym komisjom wyborczym nastąpiło za pokwitowaniem w przeddzień wyborów. Odbierając karty do głosowania i nakładki, obwodowa komisja wyborcza powinna je przeliczyć w celu skontrolowania, czy liczba otrzymanych kart do głosowania odpowiada ich liczbie podanej na paczce oraz jest wystarczająca w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania w danym obwodzie głosowania, a także sprawdzić, czy karty są prawidłowe.

21. Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania (co dotyczy także ewentualnego otrzymania dodatkowych kart do głosowania z rezerwy) podlega ścisłemu rozliczeniu w protokole głosowania i w związku z tym czynność ich przeliczenia powinna być przeprowadzona dokładnie.

22. Odbiór, transport i przechowywanie kart do głosowania i nakładek muszą się odbywać w warunkach pełnego zabezpieczenia przed ich utratą lub zniszczeniem. W związku z tym o terminach transportu i miejscach przechowywania kart do głosowania i nakładek do czasu ich zabezpieczenia w urzędach gmin (miast) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego powinien powiadomić odpowiedniego komendanta Policji. O miejscu i czasie przechowywania kart do głosowania i nakładek w urzędzie gminy (miasta) oraz miejscu przechowywania kart do głosowania w budynkach, w których mieszczą się lokale wyborcze, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powinni poinformować odpowiednio komendantów Policji lub kierowników komisariatów Policji. Zaleca się, aby pomieszczenia, w których będą składowane karty do głosowania, były plombowane lub zabezpieczane banderolami z pieczęcią urzędu.

23. Okręgowa komisja wyborcza jest dysponentem rezerwy kart do głosowania zdeponowanej u wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Stosownie do decyzji okręgowej komisji wyborczej określoną przez komisję liczbę kart do głosowania z rezerwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wskazanej obwodowej komisji wyborczej, sporządzając w 3 egzemplarzach protokół przekazania kart do głosowania. Jeden egzemplarz protokołu wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrzymuje u siebie, drugi egzemplarz przeznaczony jest dla obwodowej komisji wyborczej i trzeci przekazuje okręgowej komisji wyborczej.

24. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania zasady druku, odbioru i przekazania kart do głosowania oraz nakładek obwodowym komisjom wyborczym stosuje się odpowiednio.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl