Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

M.P z 2015 r., poz. 37

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

(M.P. z dnia 13 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 53j § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)   sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,

2)   sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,

3)   sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę lub karty do głosowania, zwane dalej "kopertami na kartę do głosowania",

4)   sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

5)   sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę

-   w głosowaniu korespondencyjnym w kraju.

§ 2. 1. Koperty zwrotne, doręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania, komisja otwiera niezwłocznie po doręczeniu i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się:

1)   podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

2)   zaklejona koperta na kartę do głosowania.

2. Jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1, komisja odnotowuje w rubryce spisu "Uwagi", odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny wyborczej. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców. Puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Pakiet ten podlega zniszczeniu w terminie i trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. poz. 1488).

3. Jeżeli:

1)   w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

2)   oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę,

3)   w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania,

4)   koperta na kartę do głosowania była niezaklejona

- komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków.

4. Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych w ust. 3, opisuje je i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

5. Jeżeli kopertę zwrotną wyborca dostarczył osobiście do obwodowej komisji wyborczej, komisja w jego obecności otwiera kopertę zwrotną i na podstawie jego dokumentu tożsamości sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez tego wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Ponadto komisja sprawdza, czy koperta na kartę do głosowania jest zaklejona. Jeżeli któryś z wymienionych warunków nie jest spełniony, komisja wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady. Jeżeli warunki są spełnione, komisja dołącza do spisu wyborców oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wrzuca kopertę na kartę do głosowania do urny, a pustą kopertę zwrotną dołącza do pakietu, o którym mowa w ust. 2 zdanie trzecie.

6. Po zakończeniu głosowania i otwarciu urny wyborczej komisja w pierwszej kolejności wyjmuje ze znajdujących się w urnie kopert na kartę do głosowania karty do głosowania i ustala ich liczbę. W przypadku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego liczbę tę ustala się odrębnie dla wszystkich wyborów, dla przeprowadzenia których komisja jest właściwa. Liczby te powinny odpowiadać liczbie adnotacji w rubryce spisu "Uwagi", że wyborca głosował korespondencyjnie. Różnica jest możliwa tylko gdy koperta na kartę do głosowania była pusta lub, w przypadku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, gdy w kopercie nie znajdowały się karty dla wszystkich przeprowadzanych przez komisję wyborów. Sytuację tę komisja opisuje w protokole głosowania w punkcie "Inne uwagi". Koperty na kartę do głosowania, z których komisja wyjęła kartę, komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

7. Następnie komisja przystępuje do wykonywania pozostałych czynności wynikających z odrębnej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. 1. Jeżeli obwodowa komisja wyborcza otrzymała koperty zwrotne po zakończeniu głosowania, wówczas liczy je, pakuje w pakiet, opisuje (nazwa i adres komisji obwodowej, siedziba właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, do której przekazywany jest pakiet, liczba przekazywanych kopert zwrotnych) i przekazuje:

1)   okręgowej komisji wyborczej - w przypadku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   rejonowej komisji wyborczej - w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego,

3)   właściwej terytorialnej komisji wyborczej - w przypadku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

-   wraz z protokołami głosowania.

2. Odpowiednio okręgowa, rejonowa oraz terytorialna komisja wyborcza przekazuje pakiet, o którym mowa w ust. 1, dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobie przez niego upoważnionej.

3. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego przechowuje otrzymany pakiet z kopertami zwrotnymi, a następnie niszczy go. Przepisy § 2 ust. 2 zdanie piąte stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Do postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę, w tym również niedoręczonymi wyborcy, które zostały przekazane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania w trybie art. 53e § 9 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Do postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę, w tym również niedoręczonymi wyborcy, które zostały przekazane bezpośrednio dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w trybie art. 53e § 9 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w głosowaniu ponownym, przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl