Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZPOW-603-11/15

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-11/15

Informacja
o czynnym i biernym prawie wyborczym
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., informuje o czynnym i biernym prawie wyborczym w tych wyborach.

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1)        najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2)        nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

3)        nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

4)        nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

(art. 10 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)

Bierne prawo wyborcze, tj. prawo wybieralności w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1)        najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat,

2)        korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu, tj.:

a)         nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

b)        nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

c)         nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

d)        nie został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)         nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.

(art. 11 § 1 pkt 3 w związku z art. 11 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)
 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl