Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Dopisanie do spisu wyborców

Dopisanie do spisu wyborców jest możliwe w przypadkach:

Dopisania do spisu wyborców w dniu wyborów

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • - przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • - zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • - są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy;
 • - zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
 • - chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Dopisania do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania (stałego i czasowego) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r.

We wniosku należy podać:

 • - nazwisko,
 • - imię (imiona),
 • - imię ojca,
 • - datę urodzenia,
 • - numer ewidencyjny PESEL,
 • - adres zamieszkania.

Dopisania do spisu wyborców żołnierzy, ratowników, policjantów, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy.

Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.

We wniosku należy podać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania.

UWAGA!

Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl