Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Informacja o zasadach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZPOW-603-10/15

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r.

PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA    

 

 ZPOW-603-10/15

Informacja
o zasadach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą 
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

1. Zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

Zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje osobiście pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego najpóźniej w 45. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 marca 2015 r.. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane przez dyżurującego członka Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarza Komisji albo upoważnionego pracownika Krajowego Biura Wyborczego, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10 w pokoju 304, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15). W dniu 26 marca 2015 r. zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są przyjmowane do godz. 24.00.

Przyjmujący zgłoszenie sprawdza, czy spełnia ono wymogi określone w art. 303 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), czyli czy: 

1) zgłoszenia dokonał osobiście pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, którego zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą;

2) zawiera imię (imiona), nazwisko, wiek (liczba lat ukończonych w dniu wyborów) i miejsce zamieszkania (miejscowość) zgłaszanego kandydata oraz informację o jego przynależności (lub braku przynależności) do partii politycznej;

3) zawiera nazwę komitetu wyborczego;

4) zawiera imię (imiona), nazwisko i adres do korespondencji pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;

5) zawiera imię (imiona), nazwisko i adres do korespondencji pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;

6) dołączono wykaz obywateli popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzony według wzoru określonego w art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego. Przyjmujący zwraca się do pełnomocnika wyborczego o wskazanie liczby stron oraz osób objętych wykazem i umieszcza tę informację w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (jeśli liczba stron nie jest znana pełnomocnikowi wyborczemu w potwierdzeniu wpisuje się podaną przez niego liczbę osób, które złożyły podpisy).

Wzór zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Ewentualne wstępne uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zgłoszenia przyjmujący przekaże ustnie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zgłoszenia dokona Państwowa Komisja Wyborcza. Jednocześnie przyjmujący informuje pełnomocnika wyborczego, że wykaz obywateli popierających kandydata będzie poddany czynnościom sprawdzającym, podczas których pełnomocnik wyborczy lub upoważnione przez niego osoby mogą być obecne, oraz poda pełnomocnikowi wyborczemu miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia czynności sprawdzających.

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenie spełnia warunki formalne określone w art. 303 § 1 Kodeksu wyborczego oraz czy dołączono do zgłoszenia wykaz obywateli popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmujący zgłoszenie wydaje pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Czynności sprawdzające prawidłowość sporządzenia wykazu obywateli popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 304 § 2 pkt 3 Kodeksu wyborczego).

Czynności sprawdzające prowadzi zespół rachmistrzów, wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą, pod nadzorem członka Komisji lub sekretarza Komisji. Przy czynnościach sprawdzających może być obecny pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoby przez niego pisemnie upoważnione. Nieobecność pełnomocnika wyborczego lub osób upoważnionych nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

Czynności sprawdzające obejmują wykaz obywateli popierających kandydata dołączony do zgłoszenia oraz tę część wykazu załączonego do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, która stanowiła nadwyżkę ponad ustawowe minimum 1 000 podpisów i nie została policzona. Sprawdzanie podpisów prowadzi się do chwili ustalenia, że liczba prawidłowo złożonych podpisów osiągnęła 100 000.

Badanie wykazu obywateli popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi się według kryteriów wymienionych w „Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.” (pkt 12) — dołączonych do niniejszej informacji. W protokole badania wykazu obywateli popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uwzględnia się również wszystkie podpisy osób, które prawidłowo udzieliły poparcia z wykazu dołączonego do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Podaje się liczby obywateli:

1) których dane personalne zostały wpisane do wykazu;

2) którzy prawidłowo udzielili poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej;

3) których poparcie zostało uznane za wadliwe.

3. Sprawdzanie danych o kandydacie na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wymienionym w art. 304 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu wyborczego.

Sprawdzanie danych polega na ustaleniu:

1) czy kandydat spełnia warunki określone w art. 127 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 11 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego, czyli:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat,

c) korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu;

2) zgodności danych ujętych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie (art. 297 § 4 Kodeksu wyborczego) z danymi w urzędowo dostępnych dokumentach.

Sprawdzanie danych Państwowa Komisja Wyborcza podejmie niezwłocznie po zgłoszeniu kandydata, dysponując oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie.

W razie potrzeby Komisja zwraca się do pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przedstawienie bądź uzupełnienie dokumentów potwierdzających wskazane w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie: wykształcenie kandydata, wykonywany zawód i miejsce pracy oraz przynależność do partii politycznej. Komisja podejmuje czynności sprawdzające w odniesieniu do danych o kandydacie w zakresie, w którym nie jest konieczne współdziałanie pełnomocnika wyborczego.

4. Tryb czynności sprawdzających.

Państwowa Komisja Wyborcza korzystając z dostępu do danych PESEL, ustala:

1) prawidłowość podanego w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie numeru PESEL kandydata;

2) poprawność brzmienia imienia lub imion i nazwiska kandydata;

3) datę urodzenia kandydata dla oceny, czy najpóźniej w dniu wyborów osiągnie on wiek minimum 35 lat;

4) obywatelstwo polskie kandydata stanowiące konstytucyjny warunek kandydowania w wyborach;

5) adres zamieszkania kandydata dla oceny, czy w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie kandydat prawidłowo podał miejscowość, w której mieszka; adres zamieszkania jest także niezbędny dla ustalenia na podstawie rejestru wyborców właściwej gminy faktu korzystania przez kandydata z pełni praw wyborczych do Sejmu.

Państwowa Komisja Wyborcza, za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego (właściwej delegatury), kieruje do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zapytanie, czy kandydat figuruje w rejestrze wyborców i czy nie został z rejestru wyborców skreślony na podstawie zawiadomienia sądu.

Ponadto, Komisja na podstawie informacji Ministra Sprawiedliwości otrzymanej w związku z zapytaniem skierowanym po przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 298 § 2 Kodeksu wyborczego) ustala, czy kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego w tym przestępstwo skarbowe (art. 127 ust. 3 w związku z art. 99 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 11 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego).

Komisja, na podstawie informacji przesyłanej przez sąd sprawdza także, czy kandydat nie utracił prawa wybieralności z uwagi na wydanie wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego).

Badanie udokumentowanego wykształcenia podanego przez kandydata w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie polega na wezwaniu przez Państwową Komisję Wyborczą pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego kandydata do okazania Komisji oryginału lub przedłożenia uwierzytelnionej kopii świadectwa ukończenia szkoły bądź dyplomu dokumentującego wykształcenie kandydata.

Sprawdzenia danych o wykonywanym zawodzie i miejscu (zakładzie) pracy kandydata dokonuje się przez wezwanie pełnomocnika wyborczego do udokumentowania działalności zawodowej kandydata (przedłożenia zaświadczenia o zatrudnieniu, zgłoszenia do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej itp.). W stosunku do osób pełniących funkcje publiczne, co do których Komisja dysponuje danymi o ich pełnieniu, postępowanie takie nie będzie prowadzone, chyba że kandydat wskazał miejsca zatrudnienia lub wykonywany zawód niezwiązany z pełnioną funkcją publiczną.

Sprawdzenie przynależności kandydata do wskazanej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie partii politycznej dokonuje się na podstawie przedłożonego dokumentu (legitymacji, zaświadczenia, itp.) albo przez skierowanie do organu statutowego tej partii zapytania o potwierdzenie członkostwa.

5. Rozpatrzenie zgłoszenia i rejestracja kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozpatrzenie zgłoszenia na posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej rozpoczyna sprawozdanie członka lub sekretarza Komisji, który uczestniczył w liczeniu podpisów popierających zgłoszenie kandydata.

Członkowie Komisji otrzymują dokumenty zgłoszenia oraz wydruk sumujący podpisy i ewentualne oświadczenie pełnomocnika dotyczące liczenia podpisów.

Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu wyborczego, rejestruje kandydata, jeśli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego sporządzając protokół rejestracji kandydata i zawiadamia o tym pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza po sporządzeniu protokołu rejestracji przesyła pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego kandydata zawiadomienie wraz z protokołem rejestracji.

Jeśli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o wezwaniu pełnomocnika komitetu wyborczego kandydata do usunięcia wskazanych wad zgłoszenia w ustalonym przez Komisję terminie.

W przypadku stwierdzenia wad zgłoszenia Komisja wyznacza pełnomocnikowi 3 dniowy termin na ich usunięcie. Nieusunięcie wady w wyznaczonym terminie powoduje odmowę rejestracji kandydata. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi.

Usunięcie wady polegającej na braku wymaganej liczby podpisów poparcia może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do zgłaszania kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 24.00. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów Komisja dokona po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zgłoszeń lub gdy do upływu tego terminu pełnomocnik wyborczy nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, Państwowa Komisja Wyborcza odmówi zarejestrowania kandydata.

*           *             *

Wyciąg z „Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.”

Sprawdzanie wykazu obywateli prowadzone jest przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czynności sprawdzające są prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Nieobecność pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających kandydata dołączony do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla zawiadomienia. W takim przypadku badanie wykazu podpisów prowadzi się do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum zostało osiągnięte, zaś pozostała część wykazu stanowi depozyt, protokolarnie zaplombowany w pojemniku lub worku w obecności pełnomocnika, a jej badanie odkłada się do czasu przedłożenia przez komitet wyborczy dalszej części wykazu wraz ze zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na żądanie pełnomocnika niepoliczone arkusze wykazu podpisów zostaną mu wydane.

Badanie wykazu osób popierających kandydata polega na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego, a w szczególności, czy:

1)  każda strona wykazu jest oznaczona nazwą komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz formułą „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................................... (imiona i nazwisko kandydata) w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.”; brak takiego oznaczenia strony spowoduje, że podpisy na takiej stronie będą traktowane jako wadliwe. Jeżeli strona z wymaganymi danymi zespolona jest ze stroną bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia są traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu składa się w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami są traktowane jako wadliwe;

2)  imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);

3)  adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady), nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania, zgodnie z warunkami podanymi w pkt 10 ppkt 9 niniejszej informacji (Adres zamieszkania obywateli (wyborców) podany w wykazie musi obejmować nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Dopuszczalne jest w rubryce „Adres zamieszkania” posłużenie się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest również postawienie w rubryce na to przeznaczonej znaku odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod warunkiem, że osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem);

4)  podany został numer ewidencyjny PESEL. Brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego powoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;

5)  udzielający poparcia ukończył 18 lat, według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL;

6)  obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznacza podpisy złożone wadliwie na stronie przez zakreślenie (w czerwonym kolorze) wadliwych danych wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.

Osoba sprawdzająca dołącza do każdej strony wykazu kartkę o treści: „podpisów ogółem ............, podpisów prawidłowych ......................, podpisów wadliwych ................... w tym: brak podpisu ..............., wadliwie podane nazwisko lub imię ..............., wadliwie podany adres ..............., wadliwie podany nr PESEL ...............”. W przypadku zakwestionowania poparcia z powodu więcej niż jednej wady podpis wadliwy zaliczany jest do najwcześniejszej z wymienionych grup. Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie są przedkładane do aprobaty osobie dyżurującej z ramienia Państwowej Komisji Wyborczej, a na życzenie pełnomocnika wyborczego (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów podaje się w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.”

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl